1
2
3

IMPRESSUM/ Gegevensbescherming

Verplichte informatie

Kantongerecht Memmingen

ERHARDT Markisenbau GmbH
Directeur: Wolfgang Marian
Feuerhausgasse 10
89349 Burtenbach
 
Telefoon: +49 (0) 8285 8990
Fax:+49 (0) 8285 89933
E-mailadres: info@erhardt-markisen.de
Internet:www.erhardt-markisen.de
 
Wolfgang Marian
(Inhoudelijk verantwoordelijk in overeenstemming met § 55. lid 2 van RStV)\[ Rundfunkstaatsvertrag] .
 
Handelsregister:
Registernummer: HRB 4124
BTW-nr:DE 130845818

Gegevensbescherming

Als u ons een e-mail stuurt, wordt uw e-mailadres alleen gebruikt voor de correspondentie met u.

Deze website gebruikt Google Analytics als een analysetool, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Deze website gebruikt dezelfde technische middelen die van toepassing zijn op elke Google-zoekopdracht.

Het gebruik van de analysetool stelt ERHARDT Markisenbau GmbH in staat om de voortdurende optimalisatie van de websites te vereenvoudigen, hetgeen regelmatig wordt uitgevoerd in het belang van de gebruikers.

("Google") Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op de computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google geeft deze informatie ook door aan derden, indien wettelijk vereist of als derde partijen deze gegevens namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van gebruikers nooit associëren met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen. De installatie van cookies kan worden voorkomen door een overeenkomstige instelling van de browsersoftware. Wij wijzen er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden benut. Door deze website te gebruiken, gaan gebruikers akkoord met de verwerking van de gegevens die Google verzamelt op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

U hebt het recht om op verzoek gratis informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen. Bovendien hebt u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, te blokkeren en te verwijderen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt of voor andere doeleinden worden gebruikt dan die hierboven zijn vermeld. Als u pagina's en bestanden binnen deze aanbieding ophaalt en wordt gevraagd om gegevens over uzelf in te voeren, wijzen wij u erop dat deze gegevensoverdracht via internet onbeveiligd is en dat de gegevens dus niet-geautoriseerd of zelfs vervalst kunnen worden.

Als je vragen hebt over privacy, neem dan contact op met:
Mr. Wolfgang Marian
Telefoon: +49 (0) 8285 8990
Fax: +49 (0) 8285 89933
E-mail: info@erhardt-markisen.de

Bronvermeldingen voor de gebruikte afbeeldingen en grafieken:

istockphoto.com © Joshua Hodge Photography, © Catherine
Yeulet, 123rf.com, Erhardt Markisenbau GmbH, vogele-Werbeagentur

Auteursrecht en aansprakelijkheid

Belangrijk

Geen aanmaning zonder voorafgaand contact

Wanneer enige inhoud of vormgeving op pagina's of onderdelen van deze  internetwebsite inbreuk maakt op rechten van derden of wettelijke bepalingen overtreedt of op enige wijze concurrentieverstorende problemen  veroorzaakt, beroepen wij ons op  § 8 Abs. 4 UWG \[Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie] en verzoeken u ons een adequaat, voldoende inzichtelijke en spoedig bericht zonder factuur te doen toekomen. Wij garanderen dat terecht gewraakte  passages of onderdelen van deze webpagina's binnen een redelijke termijn zullen worden  verwijderd, respectievelijk zullen worden aangepast aan de wettelijke  voorschriften zonder dat u daarvoor rechtsbijstand hoeft in te schakelen. De inschakeling van een advocaat voor een aanmaning waaraan voor de aanbieder van de dienst kosten zijn verbonden komt niet overeen met diens werkelijke of vermoedelijke wil en zou daarmee een overtreding vormen van § 13 lid. 5 UWG, wegens het beogen van buiten de zaak staande doelen als overheersend motief voor het starten van de procedure, met name het oogmerk om kosten te genereren als eigenlijke drijfveer en een overtreding van de verplichting tot beperking van de schade. Er bestaat geen aansprakelijkheid voor de verenigbaarheid van de inhoud van deze pagina's met de juridische bepalingen buiten de Bondsrepubliek Duitsland. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online-aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gepresenteerde informatie.  Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur, die betrekking hebben op schades van materiële of ideële aard, die worden veroorzaakt door het gebruiken of niet gebruiken van de weergegeven informatie of door het gebruiken van ontbrekende en onvolledige informatie, zijn altijd uitgesloten indien er van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbaar opzettelijke of grove nalatige schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het totale aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina's van derden ('hyperlinks'), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in dat geval van kracht worden, waarin de auteur kennis draagt van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk zou zijn en van hem in redelijkheid gevergd zou kunnen worden om het gebruik in geval van een onrechtmatige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de link er geen illegale inhoud op de te koppelen pagina's zichtbaar was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte /gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de link zijn veranderd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor vermeldingen van derden in door de auteur aangemaakte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schades die door het gebruiken of het niet gebruiken van zodanig aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina, naar welke is verwezen verantwoordelijk, niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst. 

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte tekeningen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te respecteren, door hemzelf gemaakte tekeningen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te gebruiken of op licentievrije tekeningen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten terug te grijpen. Alle binnen de internetaanbieding genoemde en eventueel door derden beschermde merken- en handelsmerken zijn onverminderd beschermd door de bepalingen van het betreffende geldige copyright en de eigendomsrechten van de  respectievelijke eigenaren. Alleen het vermelden van handelsmerken houdt niet in dat deze niet door rechten van derden  zijn beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten blijft eigendom van de auteur van de pagina's. Het vermenigvuldigen of gebruiken van dergelijke tekeningen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan. 

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onlosmakelijk  onderdeel van de internetaanbieding van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende rechtspositie mochten beantwoorden, laat dit de overige delen van het document qua inhoud en wat betreft hun geldigheid onverlet.