1
2
3

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor goederenleveranties door de firma ERHARDT Markisenbau GmbH (inclusief machines en gereedschappen)

(versie: april 2013)

§ 1 Geldingsbereik

(1)  Deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden ("Algemene voorwaarden")  gelden voor alle leveringsopdrachten die ERHARDT Markisenbau GmbH ("ERHARDT-zonneschermen") met klanten overeenkomt die ondernemer,  publiekrechtelijke rechtspersonen of een publiekrechtelijk  afgescheiden vermogen zijn.

(2) Afwijkende handelsvoorwaarden van de klant zijn niet geldig, ook wanneer ERHARDT-zonneschermen deze niet nadrukkelijk afwijst.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

Wanneer de klant een aanbieding doet aan ERHARDT-zonneschermen, komt de overeenkomst tot stand door de schriftelijke of per e-mail gedane acceptatieverklaring, respectievelijk orderbevestiging door ERHARDT-zonneschermen.

§ 3 Prestaties van ERHARDT-zonneschermen

(1) De omvang van de geleverde werkzaamheden en diensten van ERHARDT-zonneschermen is afhankelijk van de  individuele order. Geringe wijzigingen van het werk qua constructie, materiaal en/of uitvoering blijven voorbehouden, tenzij de klant een gerechtvaardigd belang bij de afwijzing van een dergelijke verandering heeft. 

(2) ERHARDT-zonneschermen behoudt zich het auteursrecht voor afbeeldingen, tekeningen, tabellen en andere met de goederen  meegeleverde documenten voor.

§ 4 Prijzen/betalingen

(1) Indien er niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, gelden de bij het sluiten van de overeenkomst telkens geldende catalogusprijzen van ERHARDT-zonneschermen excl. verpakking, kosten van de levering naar de overeengekomen plaats van levering (vracht etc.) en de . De factuur wordt opgemaakt op de dag van levering. telkens geldende wettelijke btw.

(2) Bij koopovereenkomsten dient het factuurbedrag binnen 30 dagen na datum factuur te worden voldaan. Verder verleent ERHARDT-zonneschermen bij koopovereenkomsten bij betaling binnen 10 dagen na datum factuur 3% korting over de netto-goederenwaarde, tenzij er iets anders is overeengekomen. De betaling dient bij gebrek aan een afzonderlijke afspraak contant of door overboeking te worden voldaan. 

(3) Voor zover de overeengekomen prijzen gebaseerd zijn op de catalogusprijzen van ERHARDT-zonneschermen en de levering meer dan 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst dient plaats te vinden, zijn de bij levering geldende catalogusprijzen van ERHARDT Markisen (telkens met aftrek van een overeengekomen of percentuele korting) van toepassing.  Tegelijkertijd krijgt de klant de mogelijkheid om de gesloten overeenkomst op te zeggen als de catalogusprijzen op het moment van levering meer dan 3 procent afwijken van de catalogusprijzen op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 

(4) De klant heeft alleen recht op verrekening en/of retentie wanneer zijn tegenvordering van rechtswege is vastgesteld of door ERHARDT   Markisen is erkend. De klant is bovendien alleen bevoegd tot het uitoefenen van een retentierecht, indien zijn tegenvordering berust op dezelfde overeenkomst. 

§ 5 Levering en risico-overdracht

(1) Het vastleggen van het tijdstip en de plaats van levering gebeurt in overleg. Indien er niet iets anders is overeengekomen, vindt de levering plaats als verzendingskoop. De klant is verplicht om het onderwerp van de overeenkomst op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats van levering af te nemen. 

(2) De zending wordt door ERHARDT-zonneschermen enkel op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor diens rekening tegen diefstal, breuk-, transport-, brand- en waterschades of andere te verzekeren risico's verzekerd.

(3) Een correcte en tijdige eigen bevoorrading blijft voorbehouden. Daarvan afgezien wordt de leveringstermijn in redelijke mate verlengd bij maatregelen in het kader van arbeidsgeschillen, met name nationale en internationale stakingen en uitsluiting, alsmede bij het zich voordoen van onvoorziene belemmeringen, die buiten de wil van ERHARDT-zonneschermen liggen, indien dergelijke belemmeringen aantoonbaar op de voltooiing of aflevering van het gekochte een aanmerkelijke invloed hebben. Dit geldt ook indien de omstandigheden zich voordoen bij toeleveranciers van ERHARDT-zonneschermen. 

(4) Voor de in lid 3 genoemde omstandigheden is ERHARDT-zonneschermen ook dan niet verantwoordelijk indien ze tijdens een reeds bestaande vertraging ontstaan.  Begin en einde van dergelijke belemmeringen zal ERHARDT-zonneschermen de klant in belangrijke gevallen zo spoedig mogelijk mededelen. 

(5) Het risico gaat ingeval van verzendingskoop bij het begin van het verladen op de klant over. Vertraagt de verzending om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, dan gaat het risico bij de melding van de gereedheid voor verzending op de klant over. Opslagkosten na de risico-overgang worden door de klant betaald. 

§ 6 Aannamevertraging

(1) De klant blijft in gebreke met de acceptatie als hij het onderwerp van de overeenkomst op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats van levering niet afneemt.

(2) ERHARDT-zonneschermen is in het geval dat de klant met de acceptatie in gebreke blijft gerechtigd, om na het stellen van een redelijke termijn de overeenkomst te ontbinden. In dat geval kan ERHARDT-zonneschermen eisen dat alle kosten en uitgaven worden vergoed die door de ontbinding voor haar zijn ontstaan. 

(3) Naast de ontbinding kan ERHARDT-zonneschermen ook schadevergoeding inclusief eventuele meerkosten verlangen, indien de klant verantwoordelijk is voor het in gebreke blijven met de acceptatie. Ongeacht de mogelijkheid om een hogere feitelijke schade te claimen, kan ERHARDT-zonneschermen 15% van de netto-verkoopprijs als schadeloosstelling zonder bewijs eisen. Aan de klant blijft het bewijs voorbehouden dat er geen schade of schade in aanmerkelijk geringere omvang is ontstaan. 

§ 7 Reclamatierechten

(1) Is de aankoop voor beide partijen een zakelijke transactie, dan geldt als voorwaarde voor het claimen van reclamatierechten op basis van een koopovereenkomst door de klant dat de klant zijn verplichtingen tot onderzoek en reclamatie volgens § 377 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB) correct is nagekomen.

(2) Bij het optreden van gebreken is ERHARDT-zonneschermen eerst naar eigen keuze  gerechtigd tot het verhelpen van de gebreken of tot een vervangende levering ('nakoming achteraf').  Mislukt de nakoming achteraf door ERHARDT-zonneschermen tot twee keer toe, dan is de klant naar eigen keuze gerechtigd om hetzij de koopprijs te verminderen of de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijk geval kan de klant bovendien ook schadevergoeding conform § 8 doen gelden, indien ERHARDT-zonneschermen verantwoordelijk is voor het gebrek en de klant niet de vermindering van de koopprijs verlangt. 

(3) Het onderwerp van de overeenkomst of het defecte onderdeel dient onverwijld, echter uiterlijk binnen 14 dagen na de tijdige reclamatie van het gebrek, naar ERHARDT-zonneschermen ter controle te worden opgestuurd. De kosten van een voorgeschreven heen- en terugzending en het risico van ondergang komen voor rekening van ERHARDT-zonneschermen.

(4) De reclamatierechten van de klant verjaren een jaar na aflevering van het gekochte. Dient de klant in het kader van de aansprakelijkheid wegens gebreken schadevergoedingsclaims in, dan zijn echter de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing. 

(5) Een extra garantie bestaat bij de door ERHARDT-zonneschermen geleverde waren enkel als deze uitdrukkelijk in de verklaring van ontvangst of orderbevestiging bij het betreffende artikel is afgegeven. Bij door ERHARDT Markisen of door haar hulppersonen gepubliceerde of overhandigde tekeningen of afbeeldingen, aangegeven maten of andere specificaties of de levering van monsters of proeven aanvaardt ERHARDT-zonneschermen uitsluitend bij uitdrukkelijke vermelding als zodanig een kwaliteits- of houdbaarheidsgarantie (§ 443 Duits burgerlijk wetboek (BGB)).

(6) Als een gebrek, waarover de klant tijdig heeft gereclameerd, door ERHARDT Markisen wordt onderzocht en/of verholpen, dan is de verjaringstermijn voor de reclamatierechten van de klant wegens dit gebrek gedurende de periode van het onderzoek en/of het verhelpen ervan opgeschort. Dat betekent dat de verjaringstermijn met deze periode wordt verlengd. De verjaringstermijn begint alleen opnieuw te lopen  als ERHARDT-zonneschermen aanspraken van de klant op grond van de aansprakelijkheid wegens gebreken uitdrukkelijk erkent. 

(7) Geringe veranderingen van het onderwerp van de overeenkomst qua constructie en/of uitvoering geven geen recht op het doen gelden van reclamatierechten, indien de klant geen gerechtvaardigd belang bij de afwijzing van een dergelijke verandering heeft.

(8) Natuurlijke slijtage, beschadiging door ondeskundige behandeling of bediening en het gebruik van verkeerde accessoires sluiten het claimen van reclamatierechten uit, indien niet kan worden uitgesloten dat de gebrekkigheid op deze omstandigheden berust. Hetzelfde geldt indien veranderingen door de klant of reparaties of veranderingen door derden aan het onderwerp van de overeenkomst zijn uitgevoerd of onderdelen van vreemde herkomst zijn gemonteerd en niet kan worden uitgesloten dat de gebrekkigheid op deze omstandigheden berust. ERHARDT-zonneschermen verleent geen reclamatierechten voor schades die ontstaan door ongeschikt of ondeskundig gebruik, foutieve montage of ingebruikneming door de klant of derden, natuurlijke slijtage, foutieve of nalatige behandeling.  Aanspraken wegens de ten behoeve van de nakoming achteraf vereiste uitgaven zijn uitgesloten, indien de uitgaven hoger worden, omdat het geleverde achteraf naar een van het leveringsadres afwijkende plaats wordt gebracht, tenzij de overbrenging overeenkomt met het gebruik overeenkomstig de bestemming. 

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) ERHARDT-zonneschermen is voor schades die door haar, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar hulppersonen met opzet worden veroorzaakt,  onbeperkt aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor schades als gevolg van dodelijk letsel, van lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid die door voornoemde personen verwijtbaar worden veroorzaakt. Ook is ERHARDT-zonneschermen onbeperkt aansprakelijk voor grove nalatigheid van haar wettelijke vertegenwoordigers en haar leidinggevenden.

(2) Is er geen sprake van de in lid 1 genoemde voorwaarden, dan is ERHARDT Markisen - om het even op welke rechtsgrond - alleen aansprakelijk als er een wezenlijke contractuele verplichting (Kardinalpflicht) verwijtbaar wordt geschonden of haar overige hulppersonen, die niet tot de leidinggevenden behoren, een schade door grove nalatigheid veroorzaken. In deze gevallen is de aansprakelijkheid van  ERHARDT-zonneschermen beperkt tot de voor de betreffende overeenkomst typisch voorzienbare schade.  Als 'Kardinalpflichten' (wezenlijke verplichtingen) gelden zodanige verplichtingen, waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant vast mag vertrouwen. Het gaat zodoende om verplichtingen, waarbij het niet nakomen ervan het doel van de overeenkomst in gevaar brengt.

(3) De vorenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor aanspraken volgens de wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) en wegens het ontbreken van een gegarandeerde hoedanigheid of een verzekerde eigenschap van het onderwerp van de overeenkomst. Indien de aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden en andere hulppersonen van ERHARDT-zonneschermen. 

§ 9 Lieferkette / Lieferantenregress

(1) Ist der Kunde als Händler oder Zwischenhändler tätig und wird der Liefergegenstand von ihm oder seinen Abnehmern oder weiteren Händlern an einen Verbraucher weiter verkauft, finden im Rahmen dieser Lieferkette (§§ 478, 497 BGB) die Bestimmungen des § 7 Absatz 2 und Absatz 4 keine Anwendung. An deren Stelle treten die gesetzlichen Vorschriften der §§ 478, 479 BGB.

(2) Rückgriffsansprüche des Kunden gegen Erhardt Markisen bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

§ 9 Leveringsketen/leveranciersaansprakelijkheid

(1) Handelt de klant als handelaar of tussenhandelaar en wordt het geleverde door hem of zijn afnemers of andere handelaren doorverkocht aan een consument, dan zijn in het kader van deze leveringsketen (§§ 478, 497 Duits burgerlijk wetboek (BGB)) de bepalingen van § 7 lid 2 en lid 4 niet van toepassing. In de  plaats hiervan komen de wettelijke voorschriften van §§ 478, 479 BGB. 

(2) Verhaalsaanspraken van de klant op ERHARDT-zonneschermen bestaan slechts in zoverre dat de klant met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die de wettelijke aanspraken op reclamatie te boven gaan.

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

(1) Het geleverde gekochte blijft tot aan de volledige betaling van alle vorderingen van ERHARDT-zonneschermen op grond van transacties met de klant eigendom van ERHARDT-zonneschermen ('onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken'), voor zover de klant ondernemer is. In verbintenissen met klanten, die geen ondernemers zijn, blijft het geleverde gekochte tot aan de volledige betaling van de koopprijsvordering eigendom van ERHARDT-zonneschermen. 

(2) De klant is enkel gerechtigd tot het beschikken over de onder voorbehoud geleverde zaak bij verkoop in het normale zakelijke verkeer en alleen indien gewaarborgd is dat de daaruit ontstane vorderingen op ERHARDT-zonneschermen overgaan en de klant niet in verzuim is.

(3) De vorderingen die de klant op basis van de vervreemding of een andere rechtsgrond die de onder voorbehoud geleverde zaak betreft toekomen, draagt de klant als zekerheid over aan ERHARDT-zonneschermen. De klant blijft echter herroepelijk tot het incasseren van de vorderingen gerechtigd, ook na de overdracht, waarbij echter de bevoegdheid van ERHARDT-zonneschermen om de vorderingen zelf te incasseren,  onverlet blijft. ERHARDT-zonneschermen mag de incassomachtiging enkel in geval van een executiegrond herroepen. 

(4) Na ontbinding van de overeenkomst is ERHARDT-zonneschermen gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, de overdracht tot zekerheid openbaar te maken, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en de overgedragen vorderingen ter voldoening van opeisbare vorderingen op de klant te gebruiken. De klant is verplicht om ERHARDT Markisen de schuldenaar mede te delen en ERHARDT-zonneschermen toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak te verschaffen. Deze regeling laat overige rechten onverlet. 

(5) De klant is verplicht het product met voorbehoud goed en ordentelijk te behandelen en te onderhouden.  Als op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak door derden bij de klant beslag wordt gelegd, dan dient de klant ERHARDT-zonneschermen onmiddellijk van het beslag op de hoogte te stellen en de beslag leggende derde te wijzen op het bestaande eigendomsvoorbehoud. Alle voor ERHARDT Markisen uit een executoriaal beslag voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant. Hetzelfde geldt dienovereenkomstig bij een andere aantasting van het eigendomsvoorbehoud. 

(6) Als de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak door de klant wordt verwerkt, dan wordt overeengekomen dat de verwerking in naam en voor rekening van ERHARDT-zonneschermen als fabrikant geschiedt en ERHARDT-zonneschermen direct het eigendom of – indien de verwerking uit stoffen van meerdere eigenaren gebeurt of de waarde van de verwerkte zaak hoger is dan de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak – het mede-eigendom (gedeeltelijk eigendom) van de nieuw gecreëerde zaak in de verhouding van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak ten opzichte van de nieuw gecreëerde zaak verwerft. Voor het geval dat er van een dergelijke eigendomsverkrijging bij ERHARDT-zonneschermen geen sprake mocht zijn, draagt de klant reeds nu voor alsdan zijn toekomstige eigendom of – in de bovengenoemde verhouding – mede-eigendom van de nieuw gecreëerde zaak als zekerheid over aan ERHARDT-zonneschermen. Als de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak met andere zaken tot één homogene zaak wordt verbonden of onscheidbaar wordt vermengd en een van de andere zaken als hoofdzaak dient te worden beschouwd, dan draagt ERHARDT-zonneschermen, voor zover de zaak haar toebehoort, aan de klant evenredig het mede-eigendom van de homogene zaak in de in zin 1 genoemde verhouding over. 

§ 11 Verzekering bij onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

De klant is bij onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken verplicht om deze voor eigen rekening tegen brand-, water- en diefstalschades voldoende tegen nieuwwaarde te verzekeren en dit jegens ERHARDT-zonneschermen aan te tonen.

§ 12 Industriële eigendomsrechten

(1) Indien niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, worden door de overeenkomst tussen de klant en ERHARDT-zonneschermen geen rechten van industriële eigendom door ERHARDT-zonneschermen overgedragen.

(2) Ontwerpen, constructies of verbeteringsvoorstellen van de klant zijn onderhevig aan auteursrechtelijke bescherming. De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het feit dat door het gebruik van de door hem overgelegde en volgens zijn gegevens gemaakte monsters geen rechten van derden worden geschonden. 

§ 13 Bevoegde rechtbank/plaats van betaling/toepasselijk recht

(1) Bevoegde rechter voor alle geschillen en soorten procedures voortvloeiend uit deze rechtsbetrekking inclusief de geldigheid ervan is Günzburg, indien de klant ondernemer, publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen is. ERHARDT-zonneschermen is gerechtigd, geschillen ook aan de rechter in de hoofdzetel van de klant voor te leggen. 

(2) Plaats van nakoming is onder voorbehoud van andere regelingen in deze Algemene Voorwaarden (AGB) Günzburg, indien de klant ondernemer, publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijke afgescheiden vermogen is.

(3) Ten aanzien van alle rechten en plichten op grond van met ERHARDT-zonneschermen gesloten overeenkomsten geldt het voor de rechtsbetrekkingen van binnenlandse partijen bepalende recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Weens kooprechtverdrag (CISG).

§ 14 Slotbepalingen

(1) Mondelinge nevenafspraken en aanvullingen achteraf zijn alleen dan geldig als ze schriftelijk door ERHARDT-zonneschermen worden bevestigd. Met uitzondering van directeuren, procuratiehouders of algemeen gevolmachtigden van  ERHARDT-zonneschermen zijn de medewerkers van ERHARDT-zonneschermen niet gerechtigd hiervan afwijkende mondelinge afspraken te maken. 

(2) Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden (AGB) ongeldig zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.